Report Broken Links | Exchange Banners | Contact Us | Visits:
International Birth Defects Information Systems
Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)

International Birth Defects Information SystemsFetal Alcohol Syndrome (FAS)/Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)


Topics: | FASD | FAS | ARND | FAE | EAF | SAF |

Related Topics : | Disabilities | Birth Defects | Fetal Alcohol Syndrome |

Service Related: | Support Groups | Professional Associations | Key Information Sources |

Languages: | English | French | Polish | Russian | Spanish | Ukranian |

Medical Humanities : | Alcohol | Teratogen |

Fine Arts : (A) (B) (C)

IBIS - FASD1 IBIS - FASD2
Toxic Pathway
Alcohol - Unplanned Pregnancy

 

Notes per Visitors  

from Policy Statement by American Academy of Pediatrics

Prenatal exposure to alcohol is one of the leading preventable causes of birth defects, mental retardation, and neurodevelopmental disorders. In 1973, a cluster of birth defects resulting from prenatal alcohol exposure was recognized as a clinical entity called fetal alcohol syndrome. More recently, alcohol exposure in utero has been linked to a variety of other neurodevelopmental problems, and the terms alcohol-related neurodevelopmental disorder and alcohol-related birth defects have been proposed to identify infants so affected. This statement is an update of a previous statement by the American Academy of Pediatrics and reflects the current thinking about alcohol exposure in utero and the revised nosology.

The term fetal alcohol syndrome (FAS) refers to a constellation of physical, behavioral, and cognitive abnormalities. In addition to the classic dysmorphic facial features, prenatal and postnatal growth abnormalities, and mental retardation that define the condition, approximately 80% of children with FAS have microcephaly and behavioral abnormalities. As many as 50% of affected children also exhibit poor coordination, hypotonia, attention-deficit hyperactivity disorder, decreased adipose tissue, and identifiable facial anomalies, such as maxillary hypoplasia, cleft palate, and micrognathia. Cardiac defects, hemangiomas, and eye or ear abnormalities are also common.

The term fetal alcohol effects was developed originally to describe abnormalities observed in animal studies, but it was adopted quickly by clinicians to describe children with a variety of problems, including growth deficiency, behavioral mannerisms, and delays in motor and speech performance, who lacked the full complement of FAS diagnostic criteria.

"Of all the substances of abuse, including heroin, cocaine, and marijuana, alcohol produces by far the most serious neurobehavioral effect in the fetus." - Institute of Medicine, 1996 Report to Congress

In February 2005, the U.S. Surgeon General issued an Advisory on Alcohol Use in Pregnancy to raise public awareness about this important health concern. To reduce prenatal alcohol exposure, prevention efforts should target not only pregnant women who are currently drinking, but also women who could become pregnant, are drinking at high-risk levels, and are having unprotected sex.

 1. Drinking alcohol during pregnancy can cause many birth defects and developmental disabilities. These are known as fetal alcohol spectrum disorders (FASDs), and include fetal alcohol syndrome.
 2. FASDs can cause problems in how a person looks, grows, thinks, and acts. FASDs can also cause birth defects of the heart, brain, and other major organs.
 3. About 1 in 12 pregnant women in the United States report alcohol use ... 1 in 30 pregnant women ... binge drink (having five or more drinks at one time).
 4. Alcohol can harm a baby at any time during pregnancy ... before a woman even knows she is pregnant ...
 5. ... FASDs are 100% preventable ... if a woman does not drink alcohol while she is pregnant.
 6. Health professionals should ask all female patients of childbearing age about alcohol use ...

Уривок з Положення Американської академії педіатрії

Вживання алкоголю в пренатальний період є однією з основних причин виникнення вроджених вад розвитку, розумової відсталості та порушення розвитку нервової системи. У 1973 р. група вроджених вад розвитку, яка виникла внаслідок вживання алкоголю в пренатальний період, була клінічно визначена як фетальний алкогольний синдром. Зовсім недавно вплив алкоголю у внутрішньоутробному періоді був пов’язаний з низкою інших проблем нервового розвитку, і терміни, пов’язані з алкогольним розладом неврологічого розвитку та вродженими вадами, пов’язаними з алкоголем, були запропоновані для ідентифікації постраждалих дітей. Це твердження є оновленням попереднього виступу Американської академії педіатрії і відображає сучасні думки про вплив алкоголю внутрішньоутробно та оновлену нозологію.

Термін фетальний алкогольний синдром (ФАС) означає сукупність фізичних, поведінкових та когнітивних відхилень. На додаток до класичних дизморфічних рис обличчя, аномалій внутрішньоутробного та постнатального росту та розумової відсталості, що визначають стан, приблизно 80% дітей із ФАС мають мікроцефалію та поведінкові аномалії. У 50% уражених дітей також спостерігається погана координація, гіпотонія, розлад гіперактивності з дефіцитом уваги, зменшення жирової тканини та виявлені аномалії обличчя, такі як верхньощелепна гіпоплазія, розщеплення піднебіння та мікрогнатія. Поширеними є також серцеві вади, гемангіоми та аномалії очей або вух.

Термін фетальний алкогольний ефект був спочатку розроблений для опису відхилень, що спостерігаються в дослідженнях на тваринах, але клініцисти швидко його прийняли для опису дітей з різними проблемами, включаючи дефіцит росту, поведінкові манери та затримки моторної та мовної діяльності, яким бракувало повний комплект діагностичних критеріїв ФАС.

"З усіх речовин, що зловживають, включаючи героїн, кокаїн і марихуану, алкоголь на сьогодні має найсерйозніший нейро-поведінковий ефект у плода." - Інститут медицини, 1996 р. Звіт перед Конгресом

У лютому 2005 року американський генеральний хірург видав Консультацію з питань вживання алкоголю під час вагітності, щоб підвищити обізнаність громадськості про цю важливу проблему для здоров'я. Щоб зменшити пренатальний вплив алкоголю, профілактичні заходи повинні бути спрямовані не тільки на вагітних жінок, які зараз п'ють, але і на жінок, які можуть завагітніти, п'ють з високим рівнем ризику та ведуть незахищений секс.

 1. Вживання алкоголю під час вагітності може спричинити багато вроджених вад розвитку та порушення розвитку. Вони відомі як фетальний алкогольний спектр порушень (ФАСП) і включають фетальний алкогольний синдром.
 2. ФАСП можуть спричинити проблеми у тому, як людина виглядає, росте, думає та діє. ФАСП також можуть спричинити вроджені вади серця, мозку та інших основних органів.
 3. Приблизно 1 з 12 вагітних жінок у Сполучених Штатах повідомляє про вживання алкоголю ... 1 із 30 вагітних жінок ... запій (напій із п’ятьма або більше напоями одночасно).
 4. Алкоголь може завдати шкоди дитині в будь-який час вагітності ... до того, як жінка навіть дізнається, що вагітна ...
 5. ... ФАСП можна запобігти на 100% ... якщо жінка не вживає алкоголь під час вагітності.
 6. Медичні працівники повинні запитати всіх пацієнток дітородного віку про вживання алкоголю ...

Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASDs)
Centers for Disease Control and Prevention, August 24, 2009
Visitor Comments [for Parents]
FASDs are 100% preventable if a woman does not drink alcohol during pregnancy.  There is no known safe amount of alcohol to drink while pregnant.  There is also no safe time during pregnancy to drink and no safe kind of alcohol ...
Фетальний алкогольний спектр порушень (ФАСП)
Центри з контролю та профілактики захворювань, 24 серпня 2009 року
Visitor Comments [для батьків]
ФАСП можна запобігти на 100%, якщо жінка не вживає алкоголь під час вагітності. Немає відомої безпечної дози алкоголю, який можна випити під час вагітності. Також немає безпечного часу під час вагітності для пиття та безпечного виду алкоголю ...

Blood Alcohol Content (BAC) Calculator
The Police Notebook, University of Oklahoma Police Department, May 7, 2007
"Will eating breath mints after drinking fool a police 'breath test'?" ... Eating mints will not affect your BAC level ... The only relation we've seen between what you eat before drinking and your drunkenness is that the more you drink, the more likely we are to find what you ate on your shirt, or on the floorboard of the patrol car ... "Will splashing cold water on my face or taking a cold shower help sober me up?" ... Splash away! And by all means, take a cold shower. It may make you cleaner, but it won't sober you up ... 1 Drink = 54 ounces of alcohol ... Male 170 lbs, 4 drinks, BAC = .07 ... Female 137 lbs, between 2 and 3 drinks, BAC reaches .07 ...
Калькулятор вмісту алкоголю в крові
Поліцейський зошит, Департамент поліції Університету Оклахоми, 7 травня 2007 року
"Чи вживання м’ятних пігулок для свіжого подиху після випитого обманить «дихальний тест» поліцейських "?" ... Вживання м’ятних пігулок не вплине на рівень вмісту алкоголю в крові ... Єдиний звя’зок, який ми побачили , між тим що ви їсте перед вживанням алкоголю, та вашим рівнем сп’яніння - це те, що чим більше ви п’єте, тим більша ймовірність того, що ми побачимо що ви з’їли на сорочці , або на підлозі патрульної машини ... "Чи бризки холодної води на моє обличчя або прийняття холодного душу допоможуть мені протверезіти?" ... Виплесніть воду! І неодмінно прийміть холодний душ. Це може зробити вас чистішим, але це вас не зробить тверезим ... 1 доза = 54 унції алкоголю ... Чоловік 170 фунтів, 4 дози, рівень вмісту алкоголю в крові = 0,07 ... Жінка 137 фунтів, від 2 до 3 доз , рівень вмісту алкоголю в крові сягає 0,07 ...

Addressing Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD): A Treatment Improvement Protocol
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), 2014
Visitor Comments"... up to date FASD/FAS information and resources ... "
This TIP is divided into three parts:

 • Addressing Fetal Alcohol Spectrum Disorders, Part 1: Background and Clinical Strategies for FASD Prevention and Intervention
 • Addressing Fetal Alcohol Spectrum Disorders, Part 2: Administrator’s Guide to Implementing FASD Prevention and Intervention
 • Addressing Fetal Alcohol Spectrum Disorders, Part 3: Literature Review
Вирішення проблем з фетальним алкогольним спектром порушень (ФАСП): Протокол поліпшення лікування
Адміністрація служби зловживання речовинами та психічного здоров'я (SAMHSA), 2014
Visitor Comments"... актуальна інформація та ресурси ФАСП / ФАС ... "
Ця ПОРАДА розділена на три частини:
 • Вирішення проблем з фетальним алкогольним спектром порушень, частина 1: Передумови та клінічні стратегії запобігання та втручання ФАСП
 • Вирішення проблем з фетальним алкогольним спектром порушень, частина 2: Посібник адміністратора щодо впровадження профілактики та втручання ФАСП
 • Вирішення проблем з фетальним алкогольним спектром порушень, Частина 3: Огляд літератури

What is Fetal Alcohol Syndrome?
National Organization on Fetal Alcohol Syndrome (NOFAS), 2007
Visitor Comments"Excellent website for parents and educators ... "
The National Organization On Fetal Alcohol Syndrome is dedicated to eliminating birth defects caused by alcohol consumption during pregnancy and to improving the quality of life for those affected individuals and families. NOFAS has both radio and TV PSA 's available to help communities spread the FASD prevention message...
Що таке фетальний алкогольний синдром?
Національна організація з питань фетального алкогольного синдрому (NOFAS), 2007
Visitor Comments"Відмінний веб-сайт для батьків та вихователів ... "
Національна організація з питань фетального алкогольного синдрому присвячена усуненню вроджених вад, спричинених вживанням алкоголю під час вагітності, та покращенню якості життя постраждалих людей та сімей. NOFAS має як радіо, так і телевізійні канали, щоб допомогти громадам поширити повідомлення про запобігання ФАСП...

National Task Force on Fetal Alcohol Syndrome and Fetal Alcohol Effect
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2002
Visitor Comments"... Defining the National Agenda for Fetal Alcohol Syndrome and Other Prenatal Alcohol-Related Effects ..."
Prenatal alcohol exposure can lead to serious birth defects and developmental disabilities. A need exists to develop effective strategies for both children with fetal alcohol syndrome (FAS) or other prenatal alcohol-related effects and for women at high risk for having an alcohol-exposed pregnancy.
Національна робоча група з питань фетального алкогольного синдрому та алкогольного впливу на плід
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC, 2002
Visitor Comments"... Визначення національної програми боротьби з фетальним алкогольним синдромом та іншими пренатальними наслідками алкоголю ..."
Пренатальний вплив алкоголю може призвести до серйозних вроджених вад розвитку та порушень розвитку. Існує потреба у розробці ефективних стратегій як для дітей із фетальним алкогольним синдромом (ФАС), так і з іншими пренатальними наслідками, пов’язаними з алкоголем, а також для жінок з високим ризиком вагітності внаслідок вживання алкоголю.

Fetal Alcohol Spectrum Disorders Program Toolkit
American Academy of Pediatrics (AAP)
Visitor Comments [for Professionals, Patients and Families] "Good resource ..."
The Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) Toolkit was developed to raise awareness, promote surveillance and screening, and ensure that all affected children receive appropriate and timely interventions.
Інструментарій програми фетального алкогольного спектру порушень
Американська академія педіатрії (AAP)
Visitor Comments [для професіоналів, пацієнтів та сімей] "Хороший ресурс ..."
Інструментарій фетального алкогольного спектру порушень (ФАСП) був розроблений з метою підвищення обізнаності, сприяння спостереженню та обстеженню та забезпеченню того, щоб усі постраждалі діти отримували відповідні та своєчасні втручання.

Fetal Alcohol Syndrome
American Academy of Family Physicians (AAFP)
Visitor Comments"... for parents."
Drinking alcohol during pregnancy can be dangerous to you and your baby...The most serious problem is mental retardation...
Фетальний алкогольний синдром
Американська академія сімейних лікарів (AAFP)
Visitor Comments"... для батьків."
Вживання алкоголю під час вагітності може бути небезпечним для вас і вашої дитини ... Найбільш серйозна проблема - це розумова відсталість...

Fetal Alcohol Syndrome
The Arc, November 2003 factsheet
Visitor Comments [Support Groups] "... Q + A targeted towards women to prevent the use of alcohol during pregnancy."
The Arc is the world's largest grassroots organization of and for people with intellectual and developmental disabilities ....
Фетальний алкогольний синдром
Інформаційний лист «The Arc», листопад 2003 року
Visitor Comments [Групи підтримки] "... Q + Орієнтована на жінок для запобігання вживання алкоголю під час вагітності."
The Arc - це найбільша в світі організація серед людей та для людей з вадами інтелекту та розвитку ....

Drug Rehabs and Addiction Treatment by State
November 25, 2019
Visitor Comments"Facility locators are tremendous tools for those in need of treatment help."
... To locate the drug and alcohol abuse treatment programs nearest you ...
Державна реабілітація після вживання наркотиків та лікування наркоманії
25 листопада 2019 року
Visitor Comments"Пошук закладів - це чудові інструменти для тих, хто потребує допомоги у лікуванні."
... Щоб знайти найближчі до вас програми лікування наркоманії та алкоголізму ...

National Institute for Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)
December 2019
Visitor Comments"... information and resources, including publications available for order ..."
FAS is a devastating birth defect characterized by craniofacial malformations, neurological and motor deficits, intrauterine growth retardation, learning disabilities, and behavioral and social deficits ...
Національний інститут зловживання алкоголем та алкоголізму (NIAAA)
Грудень 2019 року
Visitor Comments"... інформація та ресурси, включаючи публікації, доступні для замовлення ..."
ФАС - це руйнівна вроджена вада, що характеризується черепно-лицьовими мальформаціями, неврологічними та руховими дефіцитами, затримкою внутрішньоутробного розвитку, порушеннями в навчанні та поведінковими та соціальними дефіцитами ...

FAS Iceberg
2007
Visitor Comments"... excellent resource for parents ..."
... international educational newsletter ... welcomes article contributions ... from parents, ...  
Айсберг ФАС
2007 рік
Visitor Comments"... чудовий ресурс для батьків ..."
... Міжнародна освітня розсилка ... вітає публікації статей ... від батьків, ...  

Fetal Alcohol Syndrome
Medline Plus, U.S. National Library of Medicine and National Institutes of Health, March 30, 2007
Visitor Comments"... source for articles, handouts and brochures ..."
Drinking and Your Pregnancy ...
Алкогольний синдром плода
Медлайн Плюс, Національна медична бібліотека США та Національні інститути охорони здоров'я, 30 березня 2007 року
Visitor Comments"... джерело статей, роздаткових матеріалів та брошур ..."
Пиття і ваша вагітність ...

Policy Statement: Alcohol Use and Abuse: A Pediatric Concern
PEDIATRICS Vol. 108 No. 1 July 2001, pp. 185-189
Alcohol use and abuse by children and adolescents continue to be a major problem. Pediatricians should interview their patients regularly about alcohol use within the family, by friends, and by themselves. A comprehensive substance abuse curriculum should be integrated into every pediatrician's training. Advertising of alcohol in the media, on the Internet, and during sporting events is a powerful force that must be addressed. Availability of alcohol to minors must be controlled, and interventions for the child and adolescent drinker and punitive action for the purveyor are encouraged.
Заява: Вживання та зловживання алкоголем: педіатрична проблема
ПЕДІАТРІЯ Вип. 108 No 1 липня 2001 р., Стор. 185-189
Вживання алкоголю та зловживання дітьми та підлітками продовжують залишатись основною проблемою. Педіатри повинні регулярно опитувати своїх пацієнтів щодо вживання алкоголю в сім'ї, друзями та ними самими. Комплексну навчальну програму зловживання наркотичними речовинами слід включити в підготовку кожного педіатра. Реклама алкоголю в засобах масової інформації, Інтернеті та під час спортивних змагань - це потужна сила, на яку потрібно звернути увагу. Доступність алкоголю для неповнолітніх повинна контролюватися, а також заохочуються втручання для алкоголю для дітей та підлітків та каральні дії для постачальника.

FAS Fact Sheets
National Organization on Fetal Alcohol Syndrome, 2019


Інформаційні листи про ФАС
Національна організація з питань фетального алкогольного синдрому

Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)
The Arc - For people with intellectual and developmental disabilities
FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) is an umbrella term describing the range of effects that can occur in an individual whose mother drank alcohol during pregnancy. These effects can include physical, behavioral, mental and/ or learning disabilities with possible lifelong implications. It is identified by abnormal facial features, central nervous system problems and slowness of growth, and occurs when pregnant women drink alcohol and pass the alcohol along to their unborn babies through the blood stream. FASD can cause physical and mental disabilities of varying levels of severity (including intellectual disability) ... FASD covers other terms such as: FAS (Fetal Alcohol Syndrome), ARND (Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorder), ARBD (Alcohol-Related Birth Defects) and FAE (Fetal Alcohol Effects) ...
Фетальний алкогольний спектр порушень (ФАСП)
The Arc - Для людей з вадами інтелекту та розвитку
ФАСП (Фетальний алкогольний спектр порушень) - це загальний термін, що описує спектр наслідків, які можуть виникнути у людини, мати якої вживала алкоголь під час вагітності. Ці наслідки можуть включати фізичні, поведінкові, психічні та / або навчальні порушення з можливими наслідками протягом життя. Для нього характерні аномальні риси обличчя, проблеми центральної нервової системи та сповільнення росту, він виникає, коли вагітні жінки вживають алкоголь і передають алкоголь своїм ненародженим дітям через кров. ФАСП може спричинити фізичні та психічні вади різного рівня важкості (включаючи розумові порушення) ... ФАСП охоплює інші терміни, такі як: ФАС (Фетальний алкогольний синдром), АРНР (Алкогольний розлад нервового розвитку), ВВПА (Вроджені вади, пов’язані з алкоголем) ) та ФАН (фетальні алкогольні наслідки) ...

Teaching Students with Fetal Alcohol Syndrome/Effects: A Resource Guide for Teachers
Special Education Home, Ministry of Eductation, 1996
Acknowledgements ... Teaching the Student with FAS or FAE ... What are FAS and FAE? ... Characteristics of Students with FAS/E ...
Preparing To Teach Students with FAS/E ... Understanding the Needs of the Student with FAS/E ... Developing an Individual Education Plan ...
Навчання студентів з фетальним алкогольним синдромом / наслідками: Посібник для вчителів
Спеціальна сімейна освіта, Міністерство освіти, 1996
Подяки ... Навчання студента з ФАС або ФАН ... Що таке ФАС та ФАН? ... Характеристика студентів з ФАС / Н ...
Підготовка до навчання студентів з ФАС / Н ... Розуміння потреб студента з ФАС / Н ... Розробка індивідуального плану навчання ...

Fetal Alcohol Syndrome
Mayo Clinic, January 10, 2018
Visitor Comments "... for students ..."
As many as 40,000 babies are born with some type of alcohol-related damage each year in the United States. Fetal alcohol syndrome affects an estimated one to two out of every 1,000 births in the United States ... If you suspect that your child has fetal alcohol syndrome, talk to your doctor as soon as possible. Early diagnosis may reduce the risk of problems in life associated with fetal alcohol syndrome, including troubles at school, with substance abuse and with the law ...
Фетальний алкогольний синдром
Клініка Майо, 10 січня 2018 року
Visitor Comments "... для студентів ..."
Щороку в Сполучених Штатах народжується близько 40 000 немовлят, які страждають від алкоголю. Фетальний алкогольний синдром вражає приблизно одне-два з кожних 1000 пологів у Сполучених Штатах ... Якщо ви підозрюєте, що ваша дитина страждає фетальним алкогольним синдромом, поговоріть зі своїм лікарем якомога швидше. Рання діагностика може зменшити ризик життєвих проблем, пов’язаних з фетальним алкогольним синдромом, включаючи проблеми в школі, зловживання наркотичними речовинами та законом ...

Fetal Alcohol Spectrum Disorders
National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, March 10, 2020
Prenatal exposure to alcohol can cause a range of disorders, known as fetal alcohol spectrum disorders (FASDs). One of the most severe effects of drinking during pregnancy is fetal alcohol syndrome (FAS). FAS is one of the leading known preventable causes of mental retardation and birth defects. If a woman drinks alcohol during her pregnancy, her baby can be born with FAS, a lifelong condition that causes physical and mental disabilities. FAS is characterized by abnormal facial features, growth deficiencies, and central nervous system (CNS) problems. People with FAS might have problems with learning, memory, attention span, communication, vision, hearing, or a combination of these. These problems often lead to difficulties in school and problems getting along with others. FAS is a permanent condition. It affects every aspect of an individual’s life and the lives of his or her family.
Фетальний алкогольний спектр порушень
Національний центр з вроджених вад та вад розвитку, 10 березня 2020 року
Пренатальне вживання алкоголю може спричинити цілий ряд порушень, відомих як фетальний алкогольний спектр порушень (ФАСП). Одним з найважчих наслідків вживання алкоголю під час вагітності є фетальний алкогольний синдром (ФАС). ФАС є однією з головних відомих причин розумової відсталості та вроджених вад, які можна запобігти. Якщо жінка п’є алкоголь під час вагітності, її дитина може народитися з ФАС, який протягом усього життя викликає фізичні та психічні вади. ФАС характеризується аномальними рисами обличчя, дефіцитом росту та проблемами центральної нервової системи (ЦНС). Люди з ФАС можуть мати проблеми з навчанням, пам’яттю, тривалістю уваги, спілкуванням, зором, слухом або їх поєднанням. Ці проблеми часто призводять до труднощів у школі та проблем спілкування з іншими. ФАС - це постійний стан. Він впливає на кожен аспект життя людини та життя його родини.

National Organization on Fetal Alcohol Syndrome (NOFAS)
NOFAS
Visitor Comments [Support Groups] "... gate to many chapters ... for parents ... "
The National Organization on Fetal Alcohol Syndrome (NOFAS) is committed to developing and implementing innovative ideas in prevention, education, intervention, and advocacy in communities both nationally and internationally. We offer competitive benefits and a supportive work environment ...
Національна організація з питань фетального алкогольного синдрому (NOFAS)
NOFAS
Visitor Comments [Групи підтримки] "... ворота до багатьох розділів ... для батьків ... "
Національна організація з фетального алкогольного синдрому (NOFAS) прагне розробляти та впроваджувати інноваційні ідеї у галузі профілактики, освіти, втручання та пропаганди в громадах як на національному, так і на міжнародному рівні. Ми пропонуємо конкурентні переваги та сприятливе робоче середовище ...

FAS World
FAS World, November 20, 2007
FAS world is an international alliance of parents and professionals who do not want to see any more children, teenagers and adults struggle with birth defects caused when their mothers drank alcohol in pregnancy. Co-founded by volunteers in Toronto, Canada, and Tucson, Arizona, it has resulted in the creation of the Canadian organization, FASworld Canada, which continues to work with the FAS Community Resource Center in Tucson to coordinate work in worldwide awareness ...
Світ ФАС
Світ FAS, 20 листопада 2007 року
Світ ФАС- це міжнародний союз батьків та професіоналів, які не хочуть більше бачити дітей, підлітків та дорослих, які борються з вродженими вадами, спричиненими вживанням їх матерями алкоголю під час вагітності. Заснована волонтерами в Торонто, Канада, і Тусоні, штат Арізона, що призвело до створення канадської організації Світ ФАС Канада, яка продовжує співпрацювати з Громадським ресурсним центром ФАС у Тусоні з метою координації роботи з підвищення обізнаності у всьому світі ...

FAS Diagnostic & Prevention Network
University of Washington
FAS DPN ... Screening ... Diagnosis ... Surveillance ... Intervention ... Prevention ... Training ... Research ... Literature ... Links ... Order Forms ... Russia ... Search
Мережа діагностики та профілактики ФАС
Університет Вашингтона
FAS DPN ... Скринінг ... Діагностика ... Спостереження ... Втручання ... Профілактика ... Навчання ... Дослідження ... Література ... Посилання ... Форми замовлень ... Росія ... Пошук

FASlink: Fetal Alcohol Disorders Society
FASlink Fetal Alcohol Disorders Society Home Page
FASD is 100% preventable. If you are pregnant or plan to become pregnant, don't drink any beverage alcohol. There is no known safe level. To ignore the facts does not change the facts ... FASD Overview
FASlink: Товариство фетальних алкогольних розладів
Домашня сторінка Товариства з алкогольних розладів плоду FASlink
ФАСП можна запобігти на 100%. Якщо ви вагітні або плануєте завагітніти, не вживайте алкогольних напоїв. Не існує безпечної дози. Ігнорування фактів не змінює фактів ... Огляд ФАСП

Fetal Alcohol Spectrum Disorders: Monitoring Alcohol Use Map
Centers for Diseade Control and Prevention, March 20, 2018
Alabama, 45.6, 14.2 ... Connecticut, 56.5, 19.6 ... Utah, 29.2, 11.6
Фетальний алкогольний спектр порушень: карта моніторингу вживання алкоголю
Центри з контролю та профілактики захворювань, 20 березня 2018 року
Алабама, 45,6, 14,2 ... Коннектикут, 56,5, 19,6 ... Юта, 29,2, 11,6

Alcoholics Anonymous
2007
Visitor Comments [Support Groups] [English] [Spanish] [French]
Alcoholic Anonymous World Services, Inc.
Анонімні алкоголіки
2007 рік
Visitor Comments [Групи підтримки] [Англійська] [Іспанська] [Французька]
Світові служби по роботі з анонімними алкоголіками.

Alcohol and Risk: Resources
Canadian Centre on Substance Abuse (CCSA), 2020
Visitor Comments [English] [French] "... Canadian website ..."
Includes Canadian occurrence statistic, link, and other resources ...
Алкоголь та ризик: ресурси
Канадський центр зловживання речовинами (CCSA), 2020
Visitor Comments [Англійська] [французька] "... канадський веб-сайт ..."
Включає канадську статистику випадків, посилання та інші ресурси ...

El Tomar Alcohol Durante el Embarazo (Los Efectos del Alcohol en el Feto) No. 93
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2014
Visitor Comments [Spanish]
De acuerdo con el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, las mujeres embarazadas no deben ingerir ningúna forma de alcohol. Las mujeres que piensan embarazarse tienen que estar conscientes de los efectos serios y negativos del alcohol en el desarrollo del bebé (feto). En los Estados Unidos, la exposición prenatal al alcohol es la causa más común de los defectos de nacimiento. La exposición al alcohol durante el embarazo le hace daño al cerebro y afecta el comportamiento del niño - dichos efectos se pueden prevenir en un 100 porciento.

Miles de niños nacen con los efectos de la exposición prenatal al alcohol. Mientras que muchas personas toman, el alcohol es venenoso para el niño que crece dentro del vientre. El ingerir tan siquiera una bebida alcohólica por día durante el embarazo expone al bebé en desarrrollo al riesgo de defectos de nacimiento serios. Una pequeña cantidad de alcohol pueden causarle daño permanente al niño. El uso del alcohol durante el embarazo puede causar problemas serios en los niños y adolescentes:

 • Los infantes pueden demostrar un crecimiento lento y un retraso en su desarrollo, características faciales poco usuales, irritabilidad, desórdenes del cerebro y neurológicos, retardación mental y problemas con su apegamiento hacia los padres.
 • Los chiquillos y los niños de edad escolar pueden tener problemas con el aprendizaje, poca tolerancia a la frustación, límites sociales inadecuados y dificultades para leer.
 • Los adolescentes pueden tener problemas de aprendizaje contínuos, depresión, ansiedad y comportamiento sexual inapropiado.

Advertencia sobre el uso del alcohol durante el embarazo
U.S. Surgeon General, 2005
Visitor Comments [Spanish]
... síndrome alcohólico fetal (SAF). El SAF se caracteriza por deficiencias del crecimiento (o disminución del crecimiento), características faciales anormales (rasgos faciales específicos) y anormalidades del sistema nervioso central (o del cerebro) ... provocados por la exposición al alcohol durante el período prenatal ... Deseo enfatizar a los futuros padres, los proveedores de atención médica y todas las mujeres en edad reproductiva, especialmente aquellas que están embarazadas, que es importante que las mujeres embarazadas o aquellas que piensan quedar embarazadas se abstengan de ingerir alcohol ... El consumo de alcohol durante el embarazo aumenta el riesgo de tener bebés con defectos relacionados con el alcohol, entre los cuales se encuentran deficiencias del desarrollo, anormalidades faciales, limitaciones del sistema nervioso central ... La mujer embarazada no debe consumir alcohol durante el embrazo ... Toda mujer que haya tomado alcohol durante el embarazo, debe dejar de hacerlo a fin de minimizar otros riesgos ... Toda mujer que esté pensando quedar embarazada, debe dejar de consumir alcohol

Trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), June 25, 2019
Visitor Comments [Spanish]
El síndrome alcohólico fetal (SAF) es una afección caracterizada por rasgos faciales anormales, retardo del crecimiento y problemas de sistema nervioso central, que puede presentarse si la mujer toma alcohol durante el embarazo ...

Fetal Alcohol Syndrome Fact Sheet
IBIS Birth Defects, February 5, 2002
Visitor Comments [for Professionals mainly] [Ukrainian]
Відомості про фетальний алкогольний синдром
Вроджені вади IBIS, 5 лютого 2002 року
Visitor Comments [Переважно для професіоналів] [українська мова]

Alcohol and Health
IBIS Birth Defects, February 15, 2002
Visitor Comments [Ukrainian] "... Information for families ..."
Алкоголь та здоров’я
Вроджені вади IBIS, 15 лютого 2002 року
Visitor Comments [Українською мовою] "... Інформація для сімей ..."

Fetal Alcohol Syndrome: FACE
Susan Astley, Ph.D., FAS Diagnostic & Prevention Network, University of Washington, Seattle WA, USA
Visitor Comments [Russian] "... nicely illustrated ..."
Фетальний алкогольний синдром: Обличчя
Сьюзен Естлі, доктор філософії, Мережа діагностики та профілактики ФАС, Вашингтонський університет, Сіетл, штат Вашингтон, США
Visitor Comments [Російською мовою] "... гарно проілюстровано ..."

Pomoc terapeutyczna dzieciom z FAS / FAE
Portal for educators and teachers
Visitor Comments [Polish]
FAS / FAE to zespol nieprawidłowości w rozwoju dziecka związanych z piciem alkoholu przez ciężarną matkę. Nniejsze opracowanie zwraca uwage na najczęstsze trudnosci dzieci z tym zaburzeniem oraz przedstawia formy pomocy terapeutycznej ...

Alkoholowy zespół płodowy (FAS)
FAS POLSKA
Visitor Comments [Polish]
Alkohol i ciąża.
Nie ma bezpiecznego okresu w ciąży.
Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.
Nie ma bezpiecznego alkoholu
KONIEC.

________________________________________________________________________________________________

Last Updated: 2020/12/14

________________________________________________________________________________________________

American Medical Association