Link to UKrainian Alliance for the Prevention of Birth Defects Home Page
Член Світового Альянсу із запобігання вродженим вадам розвитку
Партнер Фонду "March of Dimes"

Статут громадської організації
“Альянс із запобігання вродженим вадам розвитку”


Officers/Board Members
Our Members
Join Us!
Bylaws
Birth Defects Information by I.B.I.S.
Information Sources
Ukrainian Alliance Activities
Folic Acid
News
Post Questions. Report Dead Links
Mythology - Etymology and Beyond: Ideas in Words
View this page in Ukrainian

Альянс із запобігання вродженим вадам розвитку (далі за текстом Статуту – Альянс) створений у відповідності з Законом України “Про об'єднання громадян” і іншими актами законодавства України.

В своїй діяльності Альянс діє у відповідності з Конституцією і Законом України “Про об'єднання громадян” на основі данного Статуту та чинного законодавства України.

Повна назва Альянсу українською мовою: Альянс із запобігання вродженим вадам розвитку.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 2. 1.1. “Альянс із запобігання вродженим вадам розвитку” є громадською організацією, що має місцевий статус та діє на території Києва, об'єднує лікарів-генетиків, неонатологів, медичних працівників, педагогів, батьків хворих дітей, представників громадськості, діячів культури. Діяльність Альянсу спрямована на попередження вроджених вад розвитку і спадкової патології, розповсюдження знань з медичної генетики і тератології, сприяння впровадженню методів профілактики ціх захворювань, підтримці і опіці хворих дітей та їх батьків.

  1.2. У своїй діяльності Альянс керується принципами законності, гласності, самоврядування, добровільності та рівноправності всіх його членів.

  1.3. Альянс є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий і простий штампи, які затверджуються Правлінням і реєструються у встановленому законом порядку, самостійний баланс, розрахунковий, валютний і інші рахунки в установах банків, а також інші необхідні реквізити.

  1.4. Юридична адреса керівного органу: м. Київ 90, вул. Попудренка 50.
 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


 2. 2.1. Метою діяльності Альянсу є захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів членів організації, що грунтуються на сприянні профілактиці вроджених вад розвитку та опіці хворих дітей.

  2.2. Основними напрямками діяльності Альянсу є:
  2.3. Для здійснення статутних завдань Альянс має право:
 3. ЧЛЕНСТВО В АЛЬЯНСІ

  3.1. Членами Альянсу можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (індивідуальні члени), а також трудові колективи державних, кооперативних та інших об'єднань, підприємств, організацій та громадських організацій (колективні члени), які підтримують мету та засоби діяльності організації, сплачують обов'язкові членські внески та матеріально забезпечують реалізацію мети та завдань Альянсу згідно Статуту.

  3.2. Прийняття нових членів здійснюється за рішенням Правління Альянсу на підставі письмової заяви громадян (індивідуальні члени) або рішення трудового колективу чи керівних органів громадської організації (колективний член) і після сплати вступного внеску. Правління може прийняти рішення про звільнення від сплати вступного внеску або про зарахування як внесок безкоштовно наданих Альянсу матеріальних цінностей (робіт, послуг).

  3.3. Правління Альянсу має право приймати рішення про надання звання Почесного члена особам (юридичним чи фізичним), які внесли значний вклад у будь-якому вигляді на користь Альянсу.

  3.4. Документом, що засвідчує членство в Альянсі, є членський квиток, зразок якого затверджується Правлінням.

  3.5. Виключення з членів Альянсу здійснює Правління на підставі письмової заяви або в разі невиконання членом організації вимог пп. 4.2. цього Статуту. При виході зі складу Альянсу або виведенні з його членів внески не повертаються.

 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

  4.1. Члени Альянсу мають право:
  4.2. Члени Альянсу зобов'язані:

 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АЛЬЯНСОМ

  5.1. Вищим органом управління Альянсом є Загальні Збори (у тексті цього Статуту – “Загальні Збори”, що скликаються не рідше як один раз на рік, і мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Альянсу. Позачергові Загальні Збори в разі необхідності скликаються на вимогу президента, Правління чи ревізійної комісії.

  5.2. Позачергові Загальні Збори скликаються в разі необхідності на вимогу членів, якщо вони складають не менше 30% (тридцяти відсотків) членів Альянсу.

  5.3. Загальні Збори є правомочними у разі присутності на них не менше 70% (семидесяти відсотків) членів.

  5.4. У виключну компетенцію Загальних Зборів входить:

  5.5. Рішення з питань обрання Правління та президента, ліквідації Альянсу приймають за згодою 70% (сімдесят відсотків) членів, присутніх на Зборах.

  5.6. Кожний з членів Альянсу має на Загальних Зборах один голос.

  5.7. Голосування на Загальних Зборах проводиться відкрито, якщо інше не встановлено Загальними Зборами.

  5.8. Будь-яке рішення, що його належить розглянути на Загальних Зборах, не може бути прийняте без проведення Загальних Зборів, без розсилки попереднього повідомлення та без голосування.

  5.9. Під час Загальних Зборів ведеться протокол, що підписується головуючим та секретарем Загальних Зборів.

  5.10. Виконавчим органом Альянсу є Правління.

  5.11. Правління у складі 10 (десяти) осіб обирається на Загальних Зборах за поданням президента Альянсу терміном на чотири роки. Правління є керівним органом на період між Загальними Зборами. Правління очолює президент.

  5.12. Правління Альянсу: Правління проводить свої засідання не менше як один раз на місяць. Правління може також скликатися на вимогу президента в разі необхідності. Рішення Правління приймаються за умов участі у роботі більше як половини його членів, якшо за них проголосувало більше половини від числа присутніх. Якщо під час прийняття рішення виникає спір, то голос президента є вирішальним.

  5.13. Президент обирається терміном на чотири роки. Вперше президент обирається Установчими Зборами Альянсу. Кількість кандидатів на посаду президента не обмежується. Обраним вважається кандидат, який отримав більше половини голосів членів Альянсу, що були присутніми на Установчих Зборах. Президент може бути достроково звільнений зі своєї посади рішенням чергових або позачергових Загальних Зборів. Наступний президент обирається з числа членів правління більшістю голосів членів правління та затверджується на наступних Загальних Зборах більшістю голосів.

  5.14. Президент Альянсу:

  5.15. Віце-президент призначається президентом з числа членів Правління. Віце-Президент очолює Альянс та Правління у разі відсутності президента з будь-яких причин та на цей період має всі права та обов'язки, що їх має президент включно з правом підпису фінансових документів. Віце-президент має право виконувати будь-які повноваження президента за його особистим дорученням, якщо це доручення буде оформлюватись наказом.

  5.16. Виконавчий директор приймається на посаду та звільняється президентом Альянсу на підставі трудового контракту, що ним регулюються умови праці та оплата. Виконавчий директор підзвітний тільки президентові Альянсу. Виконавчий директор Альянсу керує повсякденною фінансово-господарською діяльністю за розпорядженням президента.

  5.16.1. Виконавчий директор:

  5.17. Головний бухгалтер несе відповідальність за створення системи фінансової звітності і обліку, готує річні та квартальні звіти, а також виконує поточні доручення.

 6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АЛЬЯНСУ

  6.1. Контроль за статутною діяльністю Альянсу здійснює ревізійна комісія в складі Голови ревізійної комісії та двох членів ревізійної комісії.

  6.2. Члени ревізійної комісії обираються Загальними Зборами з числа членів Альянсу терміном на чотири роки. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління, президент та головний бухгалтер Альянсу.

  6.3. Посадові особи і працівники Альянсу зобов'язані представляти ревізійній комісії всі документи, що необхідні для проведення перевірок.

  6.4. Для перевірок ревізійна комісія може залучати незалежних аудиторів (аудиторську фірму).

  6.5. Про результати перевірки річної фінансової діяльності Альянсу ревізійна комісія складає звіт та інформує правління, що скликається для затвердження річного балансу Альянсу.

 7. МАЙНО І КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

  7.1. Альянс може мати у власності кошти та інше майно, що є необхідним для здійснення його Статутної діяльності.

  7.2. Альянс набуває права власності на кошти та інше майно, що передане йому засновниками, членами або державою, що набуто від вступних та членських внесків, що є пожертвою громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, що придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, що не заборонені законом.

  7.3. Альянс також має право на майно та кошти, що надбані за результатами господарської діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

  7.4. Право власності на майно Альянсу здійснюють Загальні Збори. Господарське управління майном Альянсу здійснює президент.

  7.5. Розмір членських внесків встановлюється Правлінням Альянсу.

 8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

  8.1. З метою реалізації статутних завдань та мети Альянс може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, що встановлений Законодавством.

  8.2. Альянс здійснює виплати в державний бюджет в порядку і в розмірах, встановлених Законодавством. Альянс стає на облік в органах державної податкової адміністрації у встановленому порядку.

  8.3. Альянс веде бухгалтерську і статистичну звітність, а також діловодство у порядку, що встановлений законодавством.

  8.4. Фінансовий рік Альянсу починається 1 січня (за винятком першого року діяльності) і закінчується 31 грудня.

 9. ПЕРСОНАЛ АЛЬЯНСУ

  9.1. Штатний розклад Альянсу затверджується Правлінням. Умови оплати, розклад роботи і соціальне забезпечення штатних працівників встановлюється у відповідності з трудовими договорами та/або контрактами згідно Законодавства Украіни про працю.

  9.2. Трудові договори (контракти) з співробітниками Альянсу укладає виконавчий директор за згодою президента (шляхом візування контракту).

 10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ АЛЬЯНСУ

  10.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Загальними Зборами Альянсу.

  10.2. Про зміни та доповнення до Статуту Правління в 5-денний термін повідомляє реєструючий орган.

 11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АЛЬЯНСУ

  11.1. Альянс припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.

  11.2. Рішення про реорганізацію Альянсу приймається Загальними Зборами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 присутніх на Загальних Зборах членів Альянсу.

  11.3. При реорганізації Альянсу усі права та обов'язки переходять до його правонаступників.

  11.4. Ліквідація Альянсу здійснюється:

  11.5. Рішення про ліквідацію Альянсу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 членів Альянсу, присутніх на Загальних Зборах.

  11.6. Орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Альянсу, обирає ліквідаційну комісію, яка у відповідності з Законодавством здійснює ліквідацію Альянсу.

  11.7. У випадку ліквідації кошти та інше майно Альянсу не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійницькі цілі, а у випадках передбачених законодавством за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

 12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  12.1. Цей Статут складено на 7 (семи) аркушах у двох примірниках українською мовою. Усі примірники мають однакову юридичну силу.


“ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ”

Управлінням юстиції в м. Києві
“27“ грудня 1999 р.

Реєстраційний № 0289-99 Г.О.

Заст. начальника
С. В. Нечипорук
“ЗАТВЕРДЖЕНИЙ”

Установчими зборами
громадської організації
"Альянс із запобігання
вродженим вадам розвитку”

“20“ травня 1999 р.

Протокол № 1

Президент
І. Р. БарилякIBIS: International Birth Defects Information Systems - Home Page

IBIS:International Birth Defects Information Systems
Інформація на цій сторінці є виключно точкою зору її автора, яку не обов’язково поділяють Українсько-Американська Програма запобігання вродженим вадам розвитку, Американська Фундація “March of Dimes” чи будь-яка інша подібна організація. Наш сайт пропонує інформацію переважно з метою розповсюдження медичних знань. Не використовуйте його в якості єдиного джерела медичної інформації, або щоб самостійно змінити процес лікування. Будь ласка, прочитайте повний текст попередження. Завжди звертайтесь за порадою до Вашого лікаря.

Copyright 1998 - 2002  I.B.I.S. Захищено авторським правом.  

Спонсор: I.B.I.S. | Концепція сайту: В. В., С. Л. | Зміст сторінки: Т. Сороцька | Переглянуто: Л. Євтушок 

Email: Webmaster


      
15/February/2002 sl