View this page in English       

Українсько-Американська Програма запобігання вродженим вадам розвитку

Участь Українсько-Американської Програми запобігання вродженим вадам розвитку в ІІ-му Національному конгресі з біоетики

IBIS: Egyptian symbol of wisdom - Home Pg

Про I.B.I.S.
Вступна сторінка
Канали інформації
Пошук в межах сайту
Стандарти


"В новинах"
Пошта...
Запитання/коментарі
Повідомте про
перервані зв'язки

Попередження

С.О.С.- інформація

Приєднайтесь до I.B.I.S.

Genetics Birth Defects Center

Ukrainian-American Birth Defects Program
Словесний ящик Пандори
Medical Etymology
Медичне слово
Вроджені вади
Галерея - Музика
Книги - Старі карти - Гравюри
 
See map
2 жовтня 2004 р.Любов Євтушок,
Медичний координатор
Українсько-Американської Програми
запобігання вродженим вадам розвитку

Біоетичний рух дедалі більше поширюється серед науковців, лікарів та громадськості. Основною причиною є непередбаченість наслідків застосування багатьох новітніх біотехнологій таких як клонування, використання стовбурових клітин, генна інженерія та інші.

I-ий Національний конгрес з біоетики, який відбувся у вересні 2001 року в м. Києві, не тільки підтвердив зростаючий інтерес до проблем біоетики в Україні, але й надав імпульсу для подальшої роботи в цій галузі.

Враховуючи важливість біоетичних проблем, наприкінці 2001 року була створена комісія з питань біоетики як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України, розпочали діяти біоетичні комітети на всіх рівнях – національному, галузевому, локальному.

У березні 2002 року Україна підписала Конвенцію про захист прав людини та людської гідності щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину. Проводиться активна робота з її ратифікації Верховною Радою України та підписання протоколу до цієї Конвенції, положення якого заборонять клонування людських істот.

Виходячи з цього, Комісія з питань біоетики при Кабінеті Міністрів України за підтримки Президій Національної Академії наук та Академії медичних наук України прийняла рішення про проведення ІІ-го Національного конгресу з біоетики 29 вересня - 2 жовтня 2004 року.

Motto of the II-nd National Bioethics Congress
Девіз ІІ-го Національного конгресу з біоетики

Метою Конгресу було залучення до обговорення ключових проблем з біоетики в Україні провідних вчених та фахівців в галузі біології та медицини, філософії та права, представників релігійних конфесій, засобів масової інформації, а також громадських організацій.

Завдання Конгресу полягало у подальшому вдосконаленні законодавства України в галузі біоетики, підвищенні гарантій дотримання етичних норм та правил при проведенні біомедичних досліджень, впровадженні викладання біоетики як обов’язкової дисципліни в навчальних закладах, забезпеченні відкритості діяльності наукових та медичних закладів, захисту прав та гідності людини з огляду на застосування сучасних досягнень біології та медицини.

Основними темами Конгресу були:
 1. Філософсько-антропологічні аспекти сучасної біологічної етики.
 2. Біоетика і право.
 3. Біоетика допоміжних репродуктивних технологій і профілактики вроджених вад розвитку.
 4. Біоетичні аспекти клінічних випробувань і реєстрації нових лікарських засобів і медичних технологій.
 5. Етичні аспекти клінічної практики.
 6. Експерименти на тваринах та альтернативні методи досліджень в біології і медицині.
 7. Екологічна етика і безпека сільськогосподарської продукції.
 8. Формування особистості в контексті біоетики (виховання та освіта).

В рамках Конгресу відбулися Круглі столи Конгресу:

Українсько-Американська Програма запобігання вродженим вадам розвитку (УАПЗВВР) взяла активну участь в роботі Конгресу.

У своїй вступній доповіді академік НАН і АМН України Юрій Ілліч Кундієв відзначив здобутки УАПЗВВР під керівництвом її директора проф. В. Вертелецького у покращенні здоров’я та розвитку дітей.

Почесними гостями Конгресу і УАПЗВВР були доктор Д. Фріас (Центр по контролю за хворобами, Атланта, США) та доктор Р. Бауміллер (університет Ксав’єр, США), які взяли участь у преконгресовій робочій зустрічі з представниками АМН та МОЗ України та учасниками УАПЗВВР – директором УАПЗВВР проф. В. Вертелецьким, академіком Ю. Кундієвим, професором Н. Горовенко, професором І. Бариляком, професором І. Гордієнко, професором А. Нагорною, доктором П. Вітте, доктором Л. Євтушок. Під час зустрічі були оговорені актуальні для України проблеми епідемічної ситуації щодо вад невральної трубки, необхідність створення національного реєстру ВВР, зокрема вад невральної трубки (ВНТ), а також аспекти первинної профілактики ВНТ з допомогою застосування фолієвої кислоти, обговорення досвіду країн світу щодо фортифікації борошна фолієвою кислотою.

Profs. J. Frias (left) and R. Baumiller (right) during the pre-congress meeting
Проф. Д. Фріас (зліва) і проф. Р. Бауміллер (справа)
під час преконгресової робочої зустрічі
Acad. Y. Kundiyev at the pre-congress meeting
Акад. Ю. Кундієв на преконгресовій робочій зустрічі
 

Під час другої пленарної сесії (30 вересня 2004 року), співголовою якої був проф. В. Вертелецький, були заслухані, зокрема, доповіді проф. Д. Фріаса (США) "Національний центр вроджених вад і порушень розвитку: національні та міжнародні програми запобігання вродженим вадам" та проф. В. Вертелецького "Вроджені вади, сироти та етика".

На третій пленарній сесії співголовою був проф. Р. Бауміллер. Він також представив свою доповідь "Біоетика, молекулярна біологія та релігія".

1 жовтня 2004 року відбулось секційне засідання "Біоетика допоміжних репродуктивних технологій і профілактики вроджених вад розвитку". Співголовами його були проф. І. Бариляк та проф. В. Вертелецький.

Profs. W. Wertelecki (left) and I. Barylyak
Проф. В. Вертелецький (зліва) і проф. І. Бариляк

На цьому засіданні були представлені доповіді:

Учасники УАПЗВВР також представили стендові доповіді:

Продовженням обговорення піднятих на секції проблем став Круглий стіл "Біоетичні принципи стосовно інвалідів" (співголови: В. Вертелецький, Р. Бауміллер, Дж. Фріас - США).

Було представлено дані, які засвідчили, що діти з синдромом Дауна та з порушенням у розвитку, особливо при їх поєднанні з великими структурними аномаліями, від самого народження опиняються під загрозою соціального сирітства. Причинами цього є як упереджене ставлення суспільства, так і недостатня поінформованість, часто самотність, неможливість поєднати батьківські обов’язки з професійною працею батьків. Сприяє такому стану і недостатній розвиток системи раннього втручання, яка ґрунтується на мультидисциплінарних підходах.

Присутні на засіданні Круглого столу також обговорили деякі проблеми, які стосуються розвитку дітей, позбавлених батьківської опіки, і виховуються в будинках дитини та дитячих будинках. Важливою з них є розлади прив’язаності, відставання у фізичному і психомовному розвитку. Одним із можливих шляхів для подолання цих симптомів є залучення волонтерів-студентів (майбутніх педагогів і майбутніх медичних сестер). Адже для стимуляції інтелектуального розвитку та запобігання розладам прив’язаності дітям без батьківської опіки потрібно одне рідне обличчя, а не багато різних і чужих. Стимуляція, що здійснюється незнайомцями втрачає свою цінність для дитини, адже не відповідає системі її "цінностей".

Active discussions during the Round table
Active discussions at the break
Жваве обговорення наболілих проблем під час Круглого столу і в перерві

Результатом роботи секційного засідання "Біоетика допоміжних репродуктивних технологій і профілактики вроджених вад розвитку" та засідання Круглого столу "Біоетичні принципи стосовно інвалідів" стало внесення наступних пропозицій до резолюцї Конгресу:

 1. Попередження вроджених вад розвитку є не тільки медичною, науковою проблемою, але є також одним із завдань біоетики.


 2. Програми нагляду за вродженими вадами розвитку повинні поєднуватись з ранньою, комплексною медичною допомогою. Причому вони повинні ґрунтуватись на міжнародних засадах.


 3. Бюджет щодо вроджених вад розвитку повинен включати не тільки забезпечення програм нагляду і медичної допомоги ураженим, а й необхідні ресурси для реалізації програм запобігання вродженим вадам.


 4. Той факт, що додавання фолієвої кислоти до щоденного раціону харчування людей дозволяє попереджувати як spina bifida та інші мальформації, так і серцево-судинні захворювання, свідчить, що обов’язком системи охорони здоров’я є впровадження профілактики тих захворювань і вад, яким на даний час можна запобігти. Захист невинних, особливо ненароджених дітей є одним з наших пріоритетів. Цей процес можна пришвидшити за допомогою політики, яка передбачає забезпечення кращого доступу до мікронутрієнтів таких, як йод, фолієва кислота та інші, широких верств населення, особливо жінок репродуктивного віку. Тому діяльність Національного Альянсу з фортифікації по організації мультидисциплінарного і багатогранного сприяння фортифікації продуктів харчування має таку широку підтримку.


 5. Біоетичні принципи повинні входити до регуляцій, пов’язаних з технологіями, які застосовуються в пренатальній діагностиці. Спеціальний комітет повинен забезпечувати моніторинг і бути уповноваженим у вирішенні дилем, які виникають на тлі репродуктивних технологій.

Інша проблема – це недостатній вміст мікронутрієнтів в раціоні харчування дітей. Тому, дуже важливо профілактичне застосування мультивітамінів.

 
              Шукати в IBIS
 
  Пошук забезпечує FreeFind  
         


Наш сайт пропонує інформацію переважно з метою розповсюдження медичних знань. Не використовуйте його в якості єдиного джерела медичної інформації, або щоб самостійно змінити процес лікування. Будь ласка, прочитайте повний текст попередження. Завжди звертайтесь за порадою до Вашого лікаря.

Copyright 1998 - I.B.I.S. Захищено авторським правом.

Спонсор: I.B.I.S. | Концепція сайту: В. В., С. Л.
Email: Webmaster


15/November/2004 sl